www.infocom.md
TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI SERVICII DE FACTURARE

Evenimente:

Regulamentul _ compensari Nr.17/7 din 28.10.2008

Anexa nr.2
la decizia Consiliului
municipal Chisinau
nr. 17/7 din
„28” octombrie 2008


REGULAMENTUL
privind mecanismul de acordare a ajutoarelor sociale paturilor social-vulnerabile din municipiul Chisinau la achitarea serviciilor comunale si pentru consumul de gaze naturale, lemne si carbune folosite pentru incalzire

I. Dispozitii generale

1. Prezentul regulament stabileste modul de acordare a ajutoarelor sociale de la bugetul municipal pentru plata serviciilor comunale unor categorii de consumatori.
2. Ajutoarele sociale pentru plata serviciilor comunale se acorda urmatoarelor categorii de consumatori:
- persoanelor care au atins varsta de pensionare (in conditiile art. 4 al prezentului regulament);
- somerilor inregistrati la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, in a carei raza teritoriala isi are domiciliul, care nu refuza neintemeiat un loc de munca corespunzator sau participarea la servicii de stimulare a ocuparii fortei de munca, oferite de agenti;
- familiilor defavorizate social;
- persoanelor care primesc compensatiile nominative in conformitate cu Legea Republicii Moldova nr.933-XIV din 14.04.2000 „Cu privire la protectia sociala speciala a unor categorii de consumatori”;
- functionarilor si bugetarilor care au un venit global mediu lunar pentru un membru de familie mai mic decat minimul de existenta;
- studentilor ce locuiesc in caminele institutiilor de invatamant din municipiul Chisinau, precum si elevilor scolilor-internat din municipiu, colegiilor, institutiilor de invatamant (care au viza de resedinta in municipiul Chisinau), in conditiile art. 4 al prezentului regulament.
3. In sensul prezentului regulament, se definesc urmatoarele notiuni:
- ajutor social – mijloace banesti ce acopera total sau partial cheltuielile consumatorilor enumerati in pct.2 pentru plata serviciilor comunale;
- titular al ajutorului social – persoana/familia cu loc permanent de trai in municipiul Chisinau, care face parte din categoriile reflectate in pct.2 si pct.4 ale prezentului regulament;
- familie - doua sau mai multe persoane ce locuiesc in comun, indiferent daca au sau nu relatii de rudenie, mentin o gospodarie si un buget comun (beneficiaza de drepturile familiei si orice persoana adulta, care nu face parte dint-o familie);
- copil - orice persoana sub varsta de 18 ani, iar in cazul in care aceasta isi continua studiile in institutiile de invatamant la cursurile de zi - pana la absolvirea institutiei respective, insa cel mult pana la atingerea varstei de 23 ani;
- familie defavorizata – familia care are un venit global mediu lunar mai mic decat minimumul de existenta;
- minimum de existenta - volumul minim de bunuri materiale si servicii necesare pentru satisfacerea cerintelor primordiale, mentinerea sanatatii si sustinerea viabilitatii omului, conform datelor publicate in buletinele statistice ale Biroului National de Statistica al Republicii Moldova;
- venitul global al unei persoane /familii - suma mijloacelor obtinute sub forma baneasca si naturala intr-o anumita perioada de timp din munca retribuita (salariul de la locul de munca de baza si prin cumul), din toate tipurile de activitate antreprenoriala, prestatiile sociale (pensii, burse, alocatii, plati compensatorii, ajutoare materiale etc.), veniturile de la folosirea terenurilor agricole din gospodaria taraneasca (de fermier) si loturilor de pamant, cele obtinute de la cresterea animalelor si pasarilor, precum si alte tipuri de venituri, inclusiv din proprietate si de la rudele aflate peste hotare;
- solicitant – unul dintre membrii familiei cu capacitatea deplina de exercitiu sau reprezentantul legal al familiei care depune cererea de acordare a ajutorului social;
- servicii comunale – agent termic folosit pentru incalzirea centralizata si apa calda, gaze naturale, lemne si carbune folosite pentru incalzire.
4. Ajutoarele sociale se acorda in functie de nivelul venitului global al unei persoane/familiei, care nu depaseste valoarea minima de existenta medie pentru o persoana in municipiul Chisinau, pe trimestrul precedent a anului curent.
5. Venitul global al unei persoane/familii este calculat de catre organul abilitat, in conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de determinare a venitului global al unei persoane (familiei), aprobat prin Hotararea de Guvern nr.1084 din 04.10.2004.
6. Titular al ajutorului social poate fi proprietarul locuintei sau titularul contractului de inchiriere a acesteia, ori alt membru de familie major, imputernicit legal de catre proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere. In lista titularilor de ajutoare sociale se indica proprietarul sau titularul contractului de inchiriere.
7. Ajutoare sociale pentru consumatorii municipiului Chisinau se stabilesc dupa cum urmeaza:
- pentru agent termic la incalzire centralizata pe perioada sezonului rece si la apa calda pe perioada anului calendaristic, cu transferarea sumei de ajutoare sociale acordate furnizorului de energie termica;
- pentru gazele naturale folosite la incalzire autonoma si producerea apei calde pe perioada sezonului rece, cu transferarea sumei de ajutoare sociale acordate furnizorului de gaze naturale;
- pentru lemne si carbune folosite la incalzire pe perioada sezonului rece, cu acordarea mijloacelor financiare in numerar prin intermediul Directiei generale asistenta sociala si Primariilor satelor (comunelor) si oraselor din cadrul municipiului Chisinau.
8. Suma ajutorului social acordat se indica in bonul de plata pentru serviciile comunale pe luna precedenta.
9. Consiliul municipal Chisinau aproba anual marimea ajutoarelor sociale pentru serviciile comunale si lista categoriilor de beneficiari.

II. Modul de colectare a datelor despre
veniturile si proprietatea solicitantilor de ajutoare sociale


10. Colectarea datelor despre veniturile si proprietatea solicitantilor de ajutoare sociale se efectueaza in baza cererii-tip.
11. Cererea privind acordarea ajutoarelor sociale pentru plata serviciilor comunale se depune la Directia generala locativ-comunala si amenajare si Primariile oraselor, satelor (comunelor) din componenta municipiului Chisinau, in cadrul carora vor fi instituite Comisii pentru examinarea cererilor depuse (in continuare -Comisia).
12. Intru sustinerea cererii, solicitantul va anexa, dupa caz, urmatoarele acte:
a) pasaportul, buletinul de identitate sau adeverinta de nastere (copie);
b) certificatul de casatorie (copie);
c) certificatul despre componenta familiei;
d) certificatul privind stabilirea compensatiei la locul de trai precedent (in cazul schimbarii locului de trai);
e) certificatul privind suprafata locuintei (casei) si/sau tipul de incalzire si alte servicii de care beneficiaza solicitantul, eliberat de intreprinderea municipala de gestionare a fondului locativ sau de primarie, de cooperativele pentru constructii de locuinte, asociatiile de locatari ai apartamentelor privatizate, de intreprinderile ce au la balanta fond locativ si camine;
f) copia facturii despre plata serviciilor comunale pe ultima luna pana la depunerea cererii;
g) extrasul din contul personal sau cartea de imobil;
h) certificatul despre salariu, eliberat de la locul de munca;
j) alte documente ce confirma necesitatea acordarii ajutorului social si statutul de familie defavorizata social.
13. Solicitantul poarta raspundere pentru corectitudinea si veridicitatea datelor incluse in cerere.
14. Documentele specificate la pct.12, care tin de competenta autoritatilor publice municipale, inclusiv a intreprinderilor municipale, se elibereaza fara plata.
15. Cererea (cu copiile anexate) va fi inregistrata, in modul stabilit, la Directia generala locativ-comunala si amenajare si Primariile oraselor, satelor (comunelor) din componenta municipiului Chisinau, care ii va elibera solicitantului o recipisa cu data primirii si numarul de inregistrare a cererii respective.
16. Reprezentantul Directiei generale locativ-comunala si amenajare si Primariilor oraselor, satelor (comunelor) din componenta municipiului Chisinau are dreptul sa solicite organelor ce au eliberat certificatele respective, confirmarea veridicitatii acestora, precum si efectuarea controlului asupra conditiilor de trai.

III. Modul de examinare a cererilor

17. Cererile se examineaza in termen de pana la 45 de zile de la data inregistrarii lor de catre Directia generala locativ-comunala si amenajare si Primariilor oraselor, satelor (comunelor) din componenta municipiului Chisinau
18. Responsabilitatea pentru corectitudinea evidentei beneficiarilor se pune in sarcina persoanei care selecteaza actele prezentate.
19. Solicitantul va fi anuntat in scris, in termenele indicate la pct.17 al prezentului regulament, despre motivele refuzului de acordare a ajutorului social respectiv.

IV. Modul de acordare a ajutoarelor sociale

20. Decizia despre acordarea ajutoarelor sociale la plata serviciilor comunale pentru fiecare solicitant (titular) este aprobata de catre Comisia pentru examinarea cererilor de acordare a ajutoarelor sociale pentru plata serviciilor comunale.
21. Listele titularilor de ajutoare sociale sunt intocmite de catre Comisie si se transmit la I.M. „Infocom”, S.R.L. „Chisinau-gaz”, Directiei generale locativ-comunala si amenajare a municipiului Chisinau si furnizorilor de servicii comunale nu mai tarziu de data de 2 a lunii precedente calcularii platii pentru serviciile comunale.
22. In baza listelor prezentate:
- I.M. „Infocom” va calcula suma ajutoareleor sociale acordate pentru plata serviciilor la incalzire centralizata si apa calda (pentru agent termic), pentru lemne si carbune;
- S.R.L. „Chisinau-gaz” va calcula suma ajutoarelor pentru plata servicilor la gazele naturale folosite pentru incalzirea autonoma.
23. I.M. „Infocom” si S.R.L. „Chisinau-gaz” vor indica separat in bonul de plata pentru incalzirea centralizata si aprovizionarea cu apa calda (pentru agent termic), gaze naturale folosite la incalzirea autonoma suma totala pentru serviciile prestate, suma ajutoarelor sociale acordate si suma ce urmeaza sa fie achitata de catre fiecare consumator pe luna precedenta.
24. I.M. „Infocom” si S.R.L. „Chisinau-gaz” vor transmite furnizorilor de energie termica si gaze naturale, precum si Directiei generale locativ-comunale si amenajare a municipiului Chisinau listele titularilor de ajutoare sociale, cu indicarea sumei de ajutor social calculat.
25. Dupa verificare, furnizorii de energie termica si gaze naturale, Directia generala locativ-comunala si amenajare a municipiului Chisinau se obliga sa prezinte lunar, nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare a perioadei de gestiune, Directiei generale finante a Consiliului municipal Chisinau raportul privind suma ajutoarelor sociale calculate.
26. In baza informatiei prezentate de catre furnizorii de servicii comunale, Primariile oraselor, satelor (comunelor) din componenta municipiului Chisinau si Directia generala locativ-comunala si amenajare, Directia generala finante a Consiliului municipal Chisinau va transfera la contul acestora, in modul stabilit si in limita mijloacelor financiare disponibile, suma mijloacelor banesti pentru achitarea ajutoarelor sociale.
27. Gestionarii fondului locativ ce nu sunt deserviti de I.M. „Infocom” vor transmite, pentru totalizare, in baza unor contracte bilaterale, la I.M. „Infocom” informatii ample referitoare la ajutorul social acordat consumatorilor la serviciile de alimentare cu energie termica.

V. Dispozitii finale

28. Acordarea ajutoarelor sociale pentru serviciile comunale beneficiarilor se stabileste pentru tot sezonul de incalzire, incepand cu data deschiderii acestuia, indiferent de data cererii, care nu trebuie sa fie depusa mai tarziu de data inchiderii sezonului de incalzire. Persoanele care in urma autoevaluarii venitului global considera ca intrunesc criteriile prezentului regulament vor achita 60 la suta din factura lunara pentru serviciile comunale si gaze naturale (in conditiile Hotararii de Guvern nr. 191 din 19.02.2002), urmand sa depuna cererea pentru acordarea ajutorului social pana la incheierea sezonului de incalzire
29. Furnizorii de servicii vor utiliza dupa destinatie mijloacele financiare alocate in vederea acordarii ajutoarelor sociale pentru plata serviciilor comunale.
30. Pe parcursul anului calendaristic, Consiliul municipal Chisinau este in drept sa reexamineze marimea ajutoarelor sociale, in functie de resursele financiare bugetare disponibile si de modificarile operate in legislatia in vigoare.
31. Orice abuz fizic sau verbal asupra personalului antrenat la examinarea cererilor depuse de solicitanti va fi sanctionat conform legislatiei in vigoare.

SECRETAR AL CONSILIULUI Valeriu Didencu

Meniul principal: