www.infocom.md
TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI SERVICII DE FACTURARE

Evenimente:

Decizia CMC Nr.13/5 din 25.12.07 Cu privire la aprobarea tarifelor (deserv.blocului,reparat. echip. tehn.)

Consiliul Municipal Chisinau
Decizie

Nr. 13/5 din 25 decembrie 2007

Cu privire la aprobarea tarifelor
pentru chirie, deservirea blocului locativ,
deservirea tehnica si reparatia echipamentelor
tehnice din interiorul blocului
Avind in vedere nota informativa a Directiei Generale Locativ-Comunale si Amenajare, in conformitate cu pct. 4 din Hotarirea de Guvern nr. 611 din 1 iunie 2007 "Cu privire la masurile de pregatire a economiei nationale si sferei sociale pentru activitate in perioada de toamna-iarna 2007-2008", in temeiul pct. 7 lit. a) si pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de prestare si achitare a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor si conditiile deconectarii acestora de la/reconectarii la sistemele de incalzire si alimentare cu apa (cu modificarile ulterioare), aprobat prin Hotarirea de Guvern nr. 191 din 19.02.2002, art. 14 (4) lit. i) din Legea Republicii Moldova serviciilor publice de gospodarie comunala nr.1402-XV din 24.10.2002, art. 14 (2) lit. a) si art. 19 (4) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administratia publica locala”, Consiliul Municipal Chisinau DECIDE:
1. Se aproba tariful lunar pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului in marime de 1,0 lei pentru un metru patrat de suprafata utila, aplicat cetatenilor care locuiesc in apartamente (privatizate, neprivatizate) din blocurile locative (municipale, departamentale si camine).
2. Se aproba tariful lunar pentru chirie, pentru un metru patrat de suprafata utila, aplicat cetatenilor care locuiesc in apartamente neprivatizate, apartamente de serviciu, camine ale fondului locativ din municipiul Chisinau in marime de 0,20 lei.
3. Mijloacele banesti acumulate din varsamintele locatarilor pentru deservirea blocului locativ si deservirea tehnica, reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului vor fi folosite pentru gestionarea si deservirea fondului locativ, conform anexei nr. 1.
4. Consiliul Municipal Chisinau va acorda ajutoare sociale categoriilor social vulnerabile prevazute in Regulamentul cu privire la acordarea de ajutoare sociale din sursele prevazute in cadrul Bugetului municipal pe anul 2008.
5. Mijloacele banesti acumulate din varsamintele locatarilor pentru chirie vor fi folosite pentru formarea mijloacelor speciale ale Directiei Generale Locativ-Comunale si Amenajare.
6. Se aproba listele lucrarilor de baza pentru deservirea, reparatia si gestionarea fondului de locuinte, efectuate din contul varsamintelor pentru deservirea blocului locativ si pentru deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (anexele nr. 2 si 3).
7. Se abroga decizia Primariei municipiului Chisinau nr. 10/9 din 03.05.1999 „Cu privire la reglementarea platilor pentru chirie si deservirea blocurilor locative”.
8. Se recomanda asociatiilor proprietarilor de locuinte privatizate si asociatiilor de coproprietari in condominiu sa aplice tarifele pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului, aprobate prin prezenta decizie.
9. Se solicita Guvernului Republicii Moldova majorarea cuantumului compensatiilor nominative pentru serviciile de deservire a blocului, deservire tehnica si reparatie a echipamentelor tehnice din interiorul blocului, prevazute in Hotarirea Guvernului nr. 761 din 31.07.2000 „Cu privire la compensatiile nominative pentru unele categorii de populatie”.
10. Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare (dl Dionisie Boaghie) va asigura acordarea calitativa a serviciilor in domeniul gestionarii fondului locativ.
11. Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare (dl Dionisie Boaghie) va inainta, in termen de o luna, propuneri privind dezvoltarea si reorganizarea sistemului de administrare si gestionare a fondului locativ municipal si teritoriului adiacent.
12. Directia Relatii Publice (dna Valentina Fedosenco) va asigura mediatizarea deciziei de fata.
13. Viceprimarul de ramura al municipiului Chisinau va asigura controlul indeplinirii prevederilor prezentei decizii.


Mihai GHIMPU,
presedinte al Consiliului
Contrasemnat:
Nadejda IVANOVA, secretar interimar al Consiliului

Anexa nr. 1
la decizia Consiliului Municipal Chisinau
nr. 13/5 din 27.12. 2007

Distribuirea
tarifelor pentru deservirea blocului locativ, deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului

(lei)
Denumirea lucrarilor Distribuirea tarifului
1. Deservirea blocului locativ(1 m2/luna) 0,62
dintre care:
1.1. Intretinerea sanitara a blocurilor locative si teritoriilor adiacente 0,24
1.2. Reparatia curenta a elementelor constructive 0,23
1.3. Cheltuieli de gestionare 0,15
2. Deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului (1 m2/luna) 0,38
dintre care:
2.1. Alimentarea cu incalzire centralizata 0,13
2.2. Alimentarea cu apa calda 0,09
2.3. Alimentarea cu apa potabila si canalizarea 0,16


Nadejda IVANOVA,
secretar interimar al Consiliului

Anexa nr. 2
la decizia Consiliului Municipal Chisinau
nr. 13/5 din 27.12. 2007


Lista
lucrarilor de baza pentru deservirea, reparatia si gestionarea fondului de locuinte, efectuate din contul varsamintelor pentru deservirea blocului
Deservirea fondului de locuinte include lucrarile de intretinere si reparatie curenta a fondului de locuinte, de intretinere sanitara a blocurilor locative si a terenurilor aferente blocului, actiunile organizatorice executate de specialistii organizatiei de exploatare a fondului locativ.
Lucrarile de deservire tehnica se divizeaza in lucrari de intretinere si reparatie curenta a elementelor constructive ale blocului locativ, de deservire tehnica si reparatie a echipamentelor tehnice ale acestuia.
Lucrarile de intretinere si reparatie a elementelor constructive ale blocului locativ au menirea de a preintimpina uzura prematura a blocurilor locative si a mentine indicii de exploatare pentru toate elementele constructive, cum sunt:
- fundamentul si peretii subsolurilor;
- peretii portanti ai cladirii;
- planseele;
- acoperisurile;
- sistemele de evacuare a apei meteorice;
- ferestrele, usile, scarile blocului.
Deservirea tehnica si reparatia curenta a echipamentelor tehnice include lucrarile de deservire a sistemelor:
- de ventilatie;
- de evacuare a fumului.
Lucrarile de intretinere sanitara a blocurilor si a terenurilor aferente includ:
- salubrizarea terenurilor aferente;
- salubrizarea subsolurilor, dezinfectarea tubulaturilor, a recipientelor pentru gunoi, a camerelor de deseuri si conteinerelor pentru deseurile menajere.
Organizarea lucrarilor de intretinere si reparatie curenta se efectueaza de catre aparatul administrativ al gestionarului.
Lucrarile de gestionare includ:
- tinerea documentatiei tehnice a blocurilor locative, prelucrarea actelor de contabilitate si altor acte;
- efectuarea operatiunilor economice la banca;
- incheierea, evidenta si asigurarea executarii contractelor de inchiriere, de arendare a apartamentelor/incaperilor locuibile, de deservire a blocului locativ, a acordurilor de coproprietate, altor contracte economice;
- tinerea evidentei achitarii de catre proprietarii, chiriasii si arendasii apartamentelor/incaperilor locuibile si incaperilor nelocuibile a serviciilor prestate;
- eliberarea documentelor de decontare si a certificatelor privind suprafata apartamentului/incaperii locuibile, precum si privind plata pentru serviciile locative, comunale si pentru coabitare;
- efectuarea reviziei tehnice a blocurilor locative si, in temeiul datelor reviziei, intocmirea listei de lucrari, necesare pentru deservirea si reparatia blocului locativ, retelelor tehnico-edilitare, inclusiv a borderoului defectelor;
- planificarea si organizarea lucrarilor necesare pentru intretinerea, reparatia capitala si curenta a fondului locativ, a utilajului si comunicatiilor ingineresti, precum si pentru inlaturarea consecintelor avariilor in termenele stabilite;
- indeplinirea actiunilor ce tin de protectia muncii si tehnica securitatii;
- elaborarea masurilor privind pregatirea blocurilor locative pentru exploatare in sezonul de toamna-iarna.

Nadejda IVANOVA,
secretar interimar al Consiliului

Anexa nr. 3
la decizia Consiliului Municipal Chisinau
nr. 13/5 din 27.12. 2007


Lista
lucrarilor de baza pentru deservirea tehnica si reparatia curenta,
efectuate din contul varsamintelor pentru deservirea tehnica si reparatia echipamentelor tehnice din interiorul blocului
Deservirea tehnica si reparatia curenta a echipamentelor tehnice include lucrarile de deservire a sistemelor:
- de incalzire si apa calda menajera in subsoluri, la etajele tehnice, precum si a coloanelor comune din afara apartamentelor/incaperilor locuibile in camine:
a) controlul tehnic al sistemelor interne de incalzire centrala si alimentare cu apa calda menajera – pe parcursul perioadei de incalzire;
b) lichidarea deteriorarilor din sistemele de incalzire centrala si alimentare cu apa calda menajera (reglarea ventilelor, reparatia izolatiei termice, controlul si curatarea colectoarelor de namol, prizelor de aer, ventuzelor, compresoarelor etc.);
c) lichidarea scurgerilor din retele, dispozitive si armatura;
d) schimbul sectoarelor (pina la 3 metri lungime) de retele de incalzire centrala si alimentare cu apa calda menajera, precum si a armaturii de inchidere si reglare;
e) profilaxia si reparatia vanelor;
f) profilaxia, spalarea si incercarea hidraulica a sistemelor de incalzire centrala dupa expirarea sezonului de incalzire, conservarea lor pentru perioada de vara si pregatire catre sezonul rece;
g) reglarea dispozitivelor de incalzire si lichidarea defectelor detectate, evacuarea aerului din sistemele de incalzire la inceputul perioadei de incalzire (la necesitate);
- de alimentare cu apa in subsoluri, la etajele tehnice, precum si a coloanelor comune din apartamente/incaperile locuibile in camine:
a) controlul tehnic al sistemelor interne de alimentare cu apa potabila – o data in 6 luni;
b) lichidarea deteriorarilor din sistemele de alimentare cu apa potabila;
c) lichidarea scurgerilor din sistemele de alimentare cu apa potabila;
d) curatarea si spalarea coloanelor comune de apeducte;
e) demontarea, controlul, curatarea si schimbul robinetelor deteriorate si a vanelor in locurile de uz comun;
f) schimbul sectoarelor de retele de apeduct, armaturii de inchidere si reglare;
g) schimbul mufelor si a garniturii;
h) evidenta si deservirea apometrelor individuale in apartamente;

- de evacuare a apei uzate:
a) controlul tehnic al sistemelor interne de evacuare a apelor uzate – o data in 6 luni;
b) lichidarea deteriorarilor din sistemele de evacuare a apelor uzate;
c) lichidarea scurgerilor din sistemele de evacuare a apelor uzate;
d) curatarea si spalarea coloanelor comune de evacuare a apelor uzate;
e) schimbul sectoarelor de retele de evacuare a apelor uzate;
f) stemuirea tevilor de evacuare a apelor uzate.
Nadejda IVANOVA,
secretar interimar al Consiliului
Муниципальный Совет Кишинэу

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 декабря 2007 г. №13/5Об утверждении тарифов за найм,
обслуживание жилого блока, техническое
обслуживание и ремонт внутридомового
инженерного оборудования


Принимая во внимание информационную записку Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, в соответствии с п. 4 Постановления правительства Республики Молдова № 611 от 1.06.2007 г. "О мерах по подготовке национальной экономики и социальной сферы к деятельности в осенне-зимний период 2007-2008 гг.", на основании п.7 лит. а) и п. 8 Положения о предоставлении и оплате жилищных, коммунальных и некоммунальных услуг для жилого фонда и условиях отключения от/подключения к системе водоснабжения и теплоснабжения (с последующими изменениями), утвержденного Постановлением правительства Республики Молдова № 191 от 19.02.2002, ст. 14 (4) лит. i) Закона Республики Молдова № 1402-ХV от 24.10.2002г. "О публичных службах коммунального хозяйства", ст.14 (2) лит. а) и ст.19 (4) Закона Республики Молдова № 436-ХVI от 28.12.2006 "О местной публичной администрации", муниципальный Совет Кишинэу РЕШИЛ:

1. Утвердить тариф за обслуживание жилого блока в размере 1 лея в месяц за один квадратный метр общей площади для проживающих в квартирах (приватизированных, неприватизированных) жилых домов (муниципального, ведомственного фонда и общежитий).
2. Утвердить плату за найм жилого помещения в размере 0,20 лея в месяц за один квадратный метр общей площади для проживающих в неприватизированных квартирах, служебных квартирах и общежитиях жилищного фонда муниципия Кишинэу.
3. Финансовые средства, полученные от платы за обслуживание блока, техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей, будут использованы для управления и обслуживания жилищного фонда (согласно приложению № 1).
4. Муниципальный Совет Кишинэу предоставит социальную помощь социально уязвимым категориям граждан согласно Регламенту социальной поддержки в рамках муниципального бюджета на 2008 год.
5. Финансовые средства, полученные от платы за найм жилого помещения, будут направлены на формирование специальных средств Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
6. Утвердить перечень основных работ по обслуживанию, ремонту и управлению жилищным фондом, выполняемых за счет средств полученных от оплаты за обслуживание дома, техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей (приложения № 2 и 3).
7. Аннулировать решение примэрии муниципия Кишинэу № 10/9 от 03.05.1999 "Об упорядочении квартирной платы и платы за обслуживание жилого блока".
8. Рекомендовать ассоциациям владельцев приватизированных квартир и владельцев в кондоминиуме применять тарифы за обслуживание жилого блока, техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей, утвержденные настоящим решением.
9. Ходатайствовать перед правительством Республики Молдова об увеличении размера адресной компенсации за услуги по обслуживанию блока, техническому обслуживанию и ремонту внутридомовых инженерных сетей, предусмотренной Постановлением правительства № 761 от 31.07.2000г. "Об адресных компенсациях для некоторых категорий населения".
10. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Дионисие Боагие) обеспечит качественное оказание услуг по управлению жилищным фондом.
11. Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (Дионисие Боагие) в месячный срок внесет предложения по развитию и реорганизации системы управления муниципальным жилищным фондом и прилегающей территории.
12. Управление по связям с общественностью (Валентина Федосенко), через средства массовой информации, проинформирует население о данном решении.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на вице-примара муниципия Кишинэу, курирующего данную отрасль.


ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА Михай Гимпу


ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА Надежда Иванова


Приложение № 1
к решению муниципального
Совета Кишинэу
№ 13/5 от 27 декабря 2007 г.
Распределение
тарифа за обслуживание жилого блока, техническое
обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей


леев
Наименование работ Распределение тарифа
a) Обслуживание жилого блока, за один квадратный метр в месяц 0,62
b) Санитарное содержание жилых блоков и прилегающей территории 0,24
c) Текущий ремонт конструктивных элементов 0,23
d) Управленческие расходы 0,15
e) Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей, за один квадратный метр в месяц 0,38
f) Обеспечение центральным отоплением 0,13
g) Обеспечение горячей водой 0,09
h) Обеспечение питьевой водой и канализацией 0,16ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА Надежда ИвановаПриложение № 2
к решению муниципального
Совета Кишинэу
№ 13/5 от 27 декабря 2007 г.


Перечень
основных работ по обслуживанию, ремонту и
управлению жилищным фондом, выполняемых за счет
средств, полученных от оплаты за обслуживание блока

Обслуживание жилищного фонда включает работы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда, санитарному содержанию жилых домов и прилегающих к ним территорий, организационные работы, выполняемые специалистами жилищных организаций.
Работы по техническому обслуживанию подразделяются на работы по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов жилого дома, по обслуживанию и ремонту его технического оборудования.
Работы по содержанию и текущему ремонту конструктивных элементов призваны предупредить преждевременный износ жилых домов и сохранить заданные эксплутационные показатели всех конструктивных элементов:
- фундамента и стен подвалов;
- несущих стен зданий;
- перекрытий;
- крыш;
- водоотводящих систем;
- окон, дверей, лестничных клеток подъездов.
Обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования включает работы по обслуживанию систем:
- вентиляции;
- дымоходов;
- дымоудаления.
Работы по санитарному содержанию домов и прилегающих к ним территорий включают:
- уборку прилегающих территорий;
- уборку подвальных помещений, дезинфекцию мусоропроводов, мусороприемников, мусорокамер;
Организация работ по содержанию и ремонту осуществляется административно-управленческим персоналом жилищной организации.
Работы по управлению жилищным фондом включают:
- ведение технической документации жилых домов, обработка бухгалтерской и другой документации;
- банковские операции;
- заключение, учет и обеспечение выполнения договоров по найму, на аренду квартир, жилых помещений, по обслуживанию дома, договоров кондоминиума, других хозяйственных договоров;
- учет оплаты услуг съемщиками, собственниками и арендаторами;
- выдачу расчетных документов и справок о площади занимаемых квартир, жилых помещений, а также об оплате жилищно-коммунальных и других услуг, о совместном проживании;
- технический осмотр жилых зданий и составление на основании их результатов перечня работ для обслуживания и ремонта жилого дома, инженерных сетей и устройств, в том числе ведомостей дефектов;
- планирование и организация работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилищного фонда, оборудования и инженерных коммуникаций, а также своевременное устранение аварий;
- проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности;
- подготовка жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА
Надежда Иванова


Приложение № 3
к решению муниципального
Совета Кишинэу
№ 13/5 от 27 декабря 2007 г.

Перечень
основных работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту внутридомовых инженерных сетей, выполняемых за счет
средств, полученных от оплаты за техническое обслуживание
и ремонт внутридомовых инженерных сетей

Техническое обслуживание и текущий ремонт инженерного оборудования включает работы по обслуживанию систем:
a) отопления и горячего водоснабжения в подвалах, на технических этажах, а также общих стояков в квартирах, жилых помещениях в общежитиях:
a) технический контроль внутридомовых систем центрального отопления и обеспечения горячей водой – во время отопительного периода;
b) устранение неисправностей в системах центрального отопления и обеспечения горячей водой (регулировка кранов, ремонт теплоизоляции, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантузов, компрессоров и т.д.);
c) устранение течи в сетях, приборах и арматуре;
d) замена участков (длиной до 3 метров) сетей центрального отопления и обеспечения горячей водой, а также запорной и регулировочной арматуры;
e) профилактика и ремонт задвижек;
f) профилактика, промывка и гидравлическое испытание систем центрального отопления и обеспечения горячей водой по окончании отопительного сезона, консервация их на летний период и подготовка к холодному сезону;
g) регулировка отопительных приборов и устранение обнаруженных дефектов, удаление воздуха из системы отопления в начале отопительного периода (по необходимости);

b) водоснабжения в подвалах, на технических этажах, а также общих стояков в квартирах, жилых помещениях в общежитиях:
a) технический контроль внутридомовых систем обеспечения питьевой водой – один раз в 6 месяцев;
b) устранение неисправностей в системах обеспечения питьевой водой;
c) устранение утечек в системах обеспечения питьевой водой;
d) очистка и промывка общих стояков водопровода;
e) разборка, контроль, прочистка и замена неисправных кранов и задвижек в местах общего пользования;
f) замена участков водопроводных сетей, запорной и регулировочной арматуры;
g) замена муфт и прокладок;
h) учет и обслуживание индивидуальных водомеров установленных в квартирах;

c) водоотведения;
1. технический контроль внутридомовых систем водоотведения – один раз в 6 месяцев;
2. устранение неисправностей в системах водоотведения;
3. устранение утечек в системах водоотведения;
4. очистка и промывка общих стояков водоотведения;
5. замена участков сетей водоотведения;
6. чеканка труб водоотведения.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА
Надежда Иванова

Meniul principal: